Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji

w BIELSKU-BIAŁEJ

 

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wapienna 45

 

 

Dyżurny KMP 33  812 12 55
Centrala 33  812 12 00
fax. 33  812 12 44

 

Telefon alarmowy 997
Telefon alarmowy 112

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)

  • przesyłanie faksów pod numery: 33 8121244

  • strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl lub komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji

tel. 33  812 12 12
 

Wydział Kryminalny

tel. 33  812 12 80
 

Referat d/w z Przestępczością Narkotykową

tel. 33  812 13 90


Wydział Prewencji 

tel. 33  812 12 60


Wydział Sztab Policji 

tel. 33  812 12 40


Wydział Ruchu Drogowego

tel. 33  812 12 90


Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

tel. 33  812 12 70


Zespół d/w z Korupcją

tel. 33  812 12 70


ZESPÓŁ ds. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

tel. 33  812 12 60


Policyjna Izba Dziecka

tel. 33 812 15 61


Zespół Kontroli

tel. 33  812 11 42


Zespół Teleinformatyki

tel. 33  812 11  20


Zespół Kadr i Szkolenia 

tel. 33  812 12 18


Zespół Finansów i Zaopatrzenia

tel. 33  812 12 25