Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji

w BIELSKU-BIAŁEJ

 

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wapienna 45

 

 

Dyżurny KMP 33  812 12 55
Centrala 33  812 12 00
fax. 33  812 12 44

 

Telefon alarmowy 997
Telefon alarmowy 112

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)

  • przesyłanie faksów pod numery: 33 8121244

  • strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl lub komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

 


Komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
 
 
Komórka
 
Telefon
E-mail
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji
 
 33  812 12 12
                            
 
    Wydział Kryminalny
 
33  812 12 80
 
    Zespół d/w z Przestępczością Narkotykową
 
33  812 14 45
 
    Wydział Prewencji 
 
 33  812 12 60
 
    Wydział Sztab Policji 
 
33  812 16 90
   
Wydział Ruchu Drogowego
 
 33  812 12 90
   
Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą
 
 33  812 12 70
 
Zespół d/w z Korupcją
 
33  812 17 29
   
Grupa do Spraw Zapobiegania, Rozpoznawania
i Zwalczania Zajwisk Patologicznych wśród Nieletnich
 
 33  812 12 80
 
    Zespół Kontroli
 
 33  812 14 81
   
Zespół Teleinformatyki
 
 33  812 12 40
  
  Zespół Kadr i Szkolenia 
 
33  812 13 70
   
Zespół Finansów i Zaopatrzenia
 
33  812 12 20